Belarusian

T
Belarus

Country of Origin

Country of Origin
Belarus

Cheers!
Nazhtrovia! – Za zdarou’e! – Sto lat!
 
A beer/two beers, please. 
Піва/два піва, калі ласка. (PEE-vah/dvah PEE-vah, KAH-lee LAHS-kah)
A pint, please. 
Пінта, калі ласка. (PEEHN-tah, KAH-lee LAHS-kah)
A bottle, please. 
Бутэлька, калі ласка. (boo-TEHL'kah, KAH-lee LAHS-kah)
Another round, please. 
Яшчэ адзін раунд, калі ласка. (YAHSH-cheh AHD-zeen RAH-oond, KAH-lee LAHS-kah)
When is closing time? 
Пры закрыцці? (prih zah-KRIHTS-tsee?)
 
Good to know Phrases
 
Where is the toilet? 
Дзе туалет? (dzyeh tualyet??)
I haven't done anything wrong. 
Я не зрабіў нічога дрэннага. (yah nyeh ZRAH-beeoo nee-CHOH-gah DREHN-nah-gah)
It was a misunderstanding. 
Гэта было непаразуменне. (GEH-tah BIH-loh nyeh-PAH-rah-zoo-myehn-nyeh)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Мне трэба пагаварыць з амерыканскім / Аўстраліі / Вялікабрытаніі / канадское амбасада / консульства. (mnyeh TREH-bah pah-gah-VAH-rihts' zuh ah-myeh-RIH-kahns-keem/ ows-TRAH-lee/ vyah-LEE-kah-brih-tah-nee/ kah-NAHDS-koheh ahm-BAH-sah-dah/ kohn-SOOL'stvah)